Prioritera barnrättsperspektivet | Fria Tidningen

Debatt


Johanna Ivarsson, ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse
  • Sveriges kommuner, landsting och riksdag måste bli bättre i sitt arbete med politik för och med barn, skriver Feministiskt initiativ och Unga feminister.
Fria Tidningen

Prioritera barnrättsperspektivet

Barn- och ungdomsperspektivet tillsammans med barnkonventionen måste få en mer framträdande roll inom politiken om vi vill kunna tillgodose deras rättigheter fullt ut, skriver Feministiskt initiativ och Unga Feminister.

Feministiskt initiativ och Unga Feminister vill ge plats och delaktighet åt barnens perspektiv inom partiet och inom politiken. Barn måste få komma till tals, bli lyssnade till och få sina rättigheter tillgodosedda. Det är dags för en stärkt barnrätt. Det gör vi genom att lyfta fram barnkonventionen i våra organisationer, i vårt samarbete och i vår politikutveckling.

Först år 1989, när barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling, sågs och formulerades barns intressen som mänskliga rättigheter. Innan detta hade barn setts som bihang till vårdnadshavare och andra vuxna. Den 8 maj 2002 lyssnade generalförsamlingen för första gången direkt till barn, och 190 länder antog sedan agendan ”A world fit for children” – för och med barn.

Feministiskt initiativ och Unga Feminister välkomnar att regeringen avser att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en fråga vi drivit länge och vi vill även se att de tre tilläggsprotokollen läggs till, som handlar om barns rätt att inte delta i väpnade konflikter; barnhandel, barnprostitution och barnpornografi, samt möjligheten att klaga eller överklaga när en upplever att diskriminering har skett.

Sexuella övergrepp mot barn har länge varit ett underskattat problem, som polis och rättsväsende inte har fått tillräckliga resurser och beredskap för att möta. Sverige var sist i Europa med att kriminalisera det som kallas barnpornografi, men som Feministiskt initiativ med många barnrättsexperter vill omdefiniera till dokumenterade sexuella övergrepp på barn, samt att det ska ses som ett brott mot barnet och inte mot allmän ordning och sedlighet.

Barns möjligheter att bli synliga i rättsväsendet och samhället i stort är få och många gånger ges vuxna trovärdighet medan barns kompetens underskattas och barns rätt till delaktighet i beslut som rör dem kränks. Att kunna ställa krav på sina rättigheter skulle underlätta för barnen att veta att de tas på allvar.

I dag behandlas barn så olika i Sveriges kommuner att det är svårt att säga att alla kommuner tillgodoser barnets bästa och värnar deras delaktighet vid beslutsfattanden. Det finns ingen enhetlighet kring hur beslutsfattare ska tala direkt med barn för att lyssna in deras tankar och åsikter om frågor som rör dem, deras intressen och rättigheter. Därför vill vi att alla beslutsfattande organ knyter barnråd till sig och att barnkonsekvensanalyser genomförs vid besluts- och budgetprocesser. Vi verkar för att regeringen ska ta fram nationella barnrättspolitiska målsättningar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får i uppdrag att årligen följa upp. Vi menar att Sveriges kommuner, landsting och riksdag måste bli bättre i sitt arbete med politik för och med barn.

Vi vill sänka rösträttsåldern samt valbarhetsåldern till kommun- och regionfullmäktige till 16 år för att ge plats åt barnens röster. Att ge långsiktigt och ökat stöd till ungdomsorganisationer och tillvarata deras expertis i politikutvecklingen och beslutsfattandet är en vital del i arbetet för stärkt barnrätt. Ungas egen organisering är dessutom en nyckel till ett mer demokratiskt samhälle då barn och unga får praktisera demokrati och beslutsprocesser.

Vi vill att all personal inom det offentliga får fortbildning i barnrätt samt att kunskap om barnkonventionen innefattas i högskoleutbildningar till människonära yrken. Dessutom vill vi att förskola och skola tar ett större ansvar för att förmedla barns rättigheter till dem. Vi vill även tillsätta en granskning för hur beslut inom asylärenden, rättsväsende och socialtjänstutredningar tagit hänsyn till barnets bästa. Alla barn ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda oavsett legal status. FN:s barnrättskommitté har vid flertalet tillfällen lämnat klagomål på Sveriges arbete med barnkonventionen. Det är dags att vi tar till oss kritiken och tar ansvar för barns rättigheter i samhället och delaktighet i politiken.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria Tidningen