Etanolbilars klimatnytta ifrågasätts

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Enligt Trafikverket ger nya etanolbilar 17 procent lägre klimatpåverkan än bensinbilar. Nu ifrågasätts om det är försvarbart att fortsätta subventionera etanol med så liten miljönytta.

Inrikes

Miljöbilar har de senaste åren gynnats genom bland annat miljöbilspremier och befrielse från fordonsskatt. Det har lett till fler bilar som drivs med alternativa drivmedel – och då i första hand etanolbilar.

Men klimatnyttan med etanolbilar har minskat kraftigt sedan 2007. I Trafikverkets nya rapport ”Index över nya bilars klimatpåverkan 2011” redovisas 17 procents lägre klimat¿påverkan för nya etanolbilar än för nya bensinbilar. Detta kan jämföras med 56 procents reduktion år 2007. Detta beror främst på att brasiliansk sockerrörsetanol med bra klimatvärden ersatts av etanol av majs och spannmål med sämre klimategenskaper.

Martin Saar, ordförande för organisationen Aspo Sverige, tycker att det är tveksamt att man subventionerar etanolbilar när miljönyttan är så liten.

– Jag tycker att politikerna borde stanna upp och omvärdera vad våra skattepengar används till!

– Sockerrörsetanolen gav en klimatnytta på 50 till 60 procent. Då var ändå etanolen försvarbar. Många menar att om man tar hänsyn till effekter på biologisk mångfald med mera är etanolen inte försvarbar, säger Martin Saar och pekar också på att etanolen för fordonsbränsle konkurrerar med den globala matproduktionen.

Han ställer sig också frågande till Trafikverkets beräkning av etanolbilarnas klimatnytta.

– Trafikverket har ändrat beräkningsmodellen. Etanolen var sämre 2011 än 2010 och ändå ökar klimatnyttan från 12 procent för 2010 till 17 procent för 2011.

Håkan Johansson på Trafikverket berättar att klimatnyttan för 2010 skulle ha blivit 15 procent med deras nya beräkningsmetod. Skälet till att Trafikverket bytt metod är att det nu finns verkliga uppgifter för etanolbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

– Tidigare hade vi bara värden för bensindrift som fick räknas om med ett schablonvärde för att ge värden för etanoldrift, säger han.

De svenska satsningarna på miljöbilar har syftat till att på sikt ersätta bensin och diesel med förnybara drivmedel. Men Martin Saar menar att etanolen inte har potential till detta.

– Etanol kan bara bli en rännil i sammanhanget. Både Maria Grahn på Chalmers tekniska högskola och Pål Börjesson på Lunds tekniska högskola visar att åkermarken inte kan försörja mer än några procent av vår bilflotta med biobränslen, säger han.

Han tycker att biogasbilar är det bästa tänkbara alternativet i övergången till ett samhälle med mindre bilåkande. Saar tror att övergången måste ske fort eftersom hälften av Sveriges oljeimport kan ha upphört till år 2020. Han pekar på att Danmark och Norge som idag levererar 50 procent av vår olja sedan länge nått maximal produktion av olja.

 

 

 

Fakta: 

Subventioner för etanolbilar:

• Miljöbilspremier vid inköp av ny miljöbil.

• Befrielse från fordonsskatt de fem första åren.

• Fri parkering i flera kommuner.

• Etanolbränslet är befriat från energiskatt och koldioxidskatt.

Fria Tidningen