Kvinnor kan också vara förövare

Publicerad:   •  Uppdaterad:

En kanadensisk studie över unga kvinnor och flickor i krig bryter ny mark och förändrar den traditionella synen av kvinnor som enbart offer. Studien, som säger att också kvinnor kan vara förövare, ger inblick i de mekanismer som driver unga kvinnor och flickor att aktivt delta i en konflikt och utöva våld.

Utrikes

Utöver beskrivningarna av de sätt varpå flickor kan komma att dras in i konflikter, avslöjar författarna också hur regeringar i konfliktländer söker dölja förekomsten av flickor i sina egna styrkor, medan de samtidigt gör allt för att framhäva förekomsten av dem inom motståndarsidans styrkor. Resultatet av sådana försök att dölja och förneka förekomsten av unga kvinnor och flickor bland de stridande blir att dessa oftast inte får komma till tals eller får något stöd under de fredsbyggande insatserna efter en konflikt, och på så vi blir osynliggjorda ännu en gång.

"Where are the girls?" har skrivits av Susan McKay och Dyan Mazurana och beskriver konfliktmekanismer i Mozambique, Uganda och Sierra Leone.

Studien blir ytterligare ett belägg för vad den ickestatliga organisationen Coalition to Stop the Use of Child Soldiers hävdar i sin årsrapport "Child Soldier Use in 2003", nämligen att "barn ofta utnyttjas i en rad roller, och i synnerhet flickor får ofta uppdrag som stridande vid sidan av att de utnyttjas sexuellt." I den rapporten skriver man också att "flickor systematiskt osynliggörs och utesluts från demobiliseringsprogrammen".

En representant för koalitionen mot barnsoldater säger till FNs humanitära nyhetstjänst IRIN att den nya studie är "ett mycket stort bidrag till debatten om barnsoldater, med viktiga avsnitt om flickmödrar, det vill säga flickor som blir mödrar till följd av våldtäkt och övergrepp och som utsätts för kompakt stigmatisering när de återvänder hem".

Såväl koalitionen mot barnsoldater som gruppen Rights & Democracy är en del av ett stort internationellt nätverk som under senare år drivit fram ett nytt juridiskt ramverk för att skydda barn som dras in i väpnade konflikter.

Ett så kallat "Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child", som handlar om barn i väpnade konflikter, trädde i kraft i februari 2002 och förbjuder utnyttjande av barn under 18 år i väpnade konflikter. Liksom allt utnyttjande av barn under 18 år från ickestatliga väpnade grupper, utan undantag. I december 2003 hade 67 stater ratificerat protokollet.

Ytterligare ett stort steg togs när statuterna till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, togs. I dessa klassas det som en krigsförbrytelse att inkalla eller rekrytera barn under 15 år. Den afrikanska Charter on the Rights and Welfare of the Child från 1999 sätter 18 år som den undre gränsen för allt tvångsinkallande för deltagande i strid.

Likväl slår Child Soldier Use report for 2003 fast att "osedvanligt små framsteg gjorts för att få slut på utnyttjandet av barn som soldater, och vissa förövare har till och med ökat sin rekrytering av barnsoldater".

Fria.Nu