Regeringen öppnar upp för koldioxidlagring till havs | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Regeringen öppnar upp för koldioxidlagring till havs

Enligt ett EU-direktiv måste Sverige ta ställning – att lagra eller inte lagra koldioxid. Trots oklarheter kring teknik och juridik öppnar regeringen upp för koldioxidlagring.

I en promemoria som upprättats inom regeringskansliet föreslås att Sverige ska tillåta lagring av koldioxid, men enbart under havsbotten. Ett EU-direktiv har givit upphov till förslaget och en lagrådsremiss utarbetas just nu. Regeringen väntas lägga en proposition senare i vår.

– Regeringen har tidigare skrivit i sin energiproposition 2008 att koldioxidlagring behövs för att uppnå EU:s klimatmål, säger kanslirådet Sven-Olov Ericson vid näringsdepartementet.

En del av intäkterna från 300 miljoner utsläppsrätter har öronmärkts till åtta projekt för att testa den nya tekniken. Svensk industri är involverad i ansökningsprocessen. Regeringen vill att ett av dessa projekt ska kopplas till svensk basindustri, vilket är en av anledningarna till lagförslaget:

– Koldioxidlagring är inte olagligt i dag, men tanken är att ha en speciell lagstiftning. Det ska finnas klara spelregler för investerare om vad som gäller i Sverige, menar Sven-Olov Ericson.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, föreslås bli tillsynsmyndighet för anläggningarna. Men antalet ansökningar förväntas bli få – om ens några.

– Kommersiell koldioxidlagring i Sverige kan tidigast ske 2025. Det är väldigt optimistiskt att tro något annat, säger miljödirektören Kim Kärsrud på ståltillverkaren SSAB. Vi vet inte ens om det är ekonomiskt försvarbart att använda tekniken i Sverige. Vi är med i olika projekt för att ta reda på det.

Tänkbara lagringsplatser finns utanför sydvästra Skåne och i södra Östersjön. Att lagra koldioxid under land kan bli möjligt i framtiden, men har i nuläget avfärdats på grund av en alltför krånglig tillståndsprocess. Dessutom kan risken för jordbävningar vara lite större, speciellt i Skåne. Därför föreslås lagring enbart under havsbotten.

– Vi bör vara försiktiga med att hoppas för mycket på koldioxidlagring, säger Anders Grönvall på Naturskyddsföreningen. Den får inte bli en förevändning för att hålla fast vid dålig teknik som förbränning av fossila bränslen. Ingen har visat att tekniken är säker.

Roland Roberts, professor i seismologi vid Uppsala Universitet, är av annan åsikt:

– I exempelvis Kanada pumpas koldioxid ner i oljefyndigheter för att pressa upp olja. Lagringen är praktiskt möjlig och säker redan i dag. Det är mer en politisk och samhällelig fråga, menar Roland Roberts.

Det finns främst två risker med koldioxidlagring: Dels plötsliga och omfattande utsläpp med risk för koldioxidförgiftning av personer i den omedelbara närheten, Dels mindre läckage under lång tid som motverkar syftet med lagringen.

– Noggranna geologiska undersökningar krävs innan lagring kan bli aktuell. Risken för stora och i synnerhet plötsliga utsläpp är troligtvis mycket små, tillägger Roland Roberts.

I sitt remissvar anser Svenska bioenergiföreningen att billigare lösningar bör prioriteras, inte dyr koldioxidlagring. Kunskapen om de långsiktiga effekterna är otillräcklig. Föreningen menar att om Sverige ska satsa på tekniken, borde det ske genom att lagra koldioxid från förbränning av biobränslen. Då tar man bort koldioxid från atmosfären, istället för att minska mängden ny koldioxid som släpps ut. I dag ingår inte lagring av koldioxid från bioenergi i direktivet om handel med utsläppsrätter. Detta leder till en ekonomisk drivkraft för lagring av koldioxid från fossila bränslekällor, men inte biobränslen.

Naturvårdsverket anser att koldioxidlagring inte är tillräckligt utrett, varken ur miljösynpunkt eller juridiskt perspektiv. Myndigheten förespråkar ett första steg i lagstiftningen där avskiljning och transport regleras. I ett senare skede kan den geologiska lagringen bli aktuell.

– Det finns ingen anledning att vänta. Vi får lära oss under utvecklingsfasen. Vi måste våga sätta igång, men vi får inte borra och pumpa hur som helst. Man måste vara försiktig och följa upp varje steg i försöken, säger Sven-Olov Ericson, vid näringsdepartementet.

Men Anders Grönwall på Naturskyddsföreningen tycker det är viktigt att inte lägga för stor tilltro till metoden.

– Vi måste avvakta och se sunt på det här. Man vill gärna skapa bilden av att den här tekniken fungerar. Å andra sidan är läget akut. Vi måste försöka backa bandet genom att minska halten koldioxid i atmosfären. Även om vi hellre ser att skogen binder koldioxiden.

Fakta: 

Lagring av koldioxid

• Tekniken om avskiljning och lagring av koldioxid förkortas CCS (carbon capture and storage). Den innefattar utvinning, transportering och lagring av koldioxid.

• Lagringen sker i stora fickor nere i berggrunden, på minst 800 meters djup, för att skapa ett så stort tryck att koldioxiden är flytande. Fickorna avgränsas av bergarter som inte släpper ut koldioxiden.

Källa: www.sgu.se

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

Krav på mer radikalt Miljöparti

Grön Ungdom vill se en radikalare miljö- och klimatpolitik i Miljöpartiets valmanifest. För bostadsminister Peter Eriksson är det viktigaste att "onödiga klantigheter" och ultimatum undviks. 

© 2021 Fria Tidningen