Etiknämnder godkänner 9 av 10 djurförsök | Fria Tidningen
  • I Stockholm görs bland annat djurförsök på 50 000 genmanipulerade möss.
Fria Tidningen

Etiknämnder godkänner 9 av 10 djurförsök

Förra året godkändes 98 procent av 1 173 ansökningar om djurförsök, visar ny statistik som Fria Tidningen sammanställt.

– Det heter etisk nämnd, men etik diskuteras sällan, säger Karin Gabrielson Morton, ledamot i centrala djurförsöksetiska nämnden.

Grisar, råttor och hundar. Det är några av de djur som utsätts för olika former av försök runt om i Sverige. Innan ett djurförsök får göras måste det godkännas av någon av landets nio djurförsöksetiska nämnder, som ska väga värdet av försöket mot djurens lidande. Men ny statistik som Fria Tidningen begärt ut visar att nästan alla ansökningar om att få göra djurförsök godkänns – endast två procent av förra årets 1 173 ansökningar fick avslag. Vissa ansökningar får dock bakläxa innan försöken får påbörjas och ungefär en fjärdedel av ansökningarna blev, som det kallas, godkända med villkor, medan tre fjärdedelar godkändes rakt av.

– Nämnderna godkänner rutinmässigt så gott som alla ansökningar. Man kan fråga sig om det över huvud taget sker en etisk prövning där man väger djurens intressen mot forskarens syften, kommenterar riksdagsledamoten Jens Holm (V), som länge engagerat sig i frågan, bland annat som EU-politiker.

Landbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) sa i riksdagen den 5 december att han håller med om att få ärenden avslås, och gav sin förklaring till varför:

– Det finns många olika faktorer till varför det är så. En är att de som bedriver försöken har tagit väldigt stor etisk hänsyn och blir allt bättre med tiden. Men det handlar också om att de ansökningar som kommer in förändras över tid innan projektet definitivt beslutats, sa Sven-Erik Bucht.

Väl genomtänkta ansökningar är en orsak, men det finns fler, enligt Karin Gabrielson Morton, sakkunnig i organisationen Forska Utan Djurförsök och ledamot i den centrala djurförsöksetiska nämnden.

– Signalerna jag får är att de flesta nämnder och ledamöter upplever det som sin uppgift att normalt godkänna alla ansökningar och att de bara ska avslå de allra sämsta och värsta ansökningarna, säger Karin Gabrielson Morton, som förutom att sitta i den centrala nämnden också har suttit i två regionala nämnder i Stockholm.

Inge Skog, ledamot i etiska nämnden för Malmö/Lund bekräftar att deras nämnd har som rutin att inte avslå ansökningar, utan istället låta den sökande komplettera eller förbättra ansökan. Ibland rekommenderar de också sökande att dra tillbaka ansökan och istället lämna in en ny.

En annan viktig faktor som kan påverka statistiken är nämndernas sammansättning. Varje nämnd består av 14 ledamöter, där ordförande och vice ordförande är jurister. Sex ledamöter är personer som jobbar med djurförsök, fyra är politiker och två personer i varje nämnd är representanter för djurskydds- och djurrättsorganisationer.

– De som företräder djurens intressen är i minoritet och bevisbördan ligger hela tiden på dem att bevisa att försöken går att göra på något annat sätt eller med färre djur, eller inte alls, säger Jens Holm.

Enligt lag får djurförsök inte göras om det finns alternativ, men det är inte nämndernas uppgift att utreda alternativ till ansökningarnas djurförsök, utan det är forskarna själva som ska redogöra för om det finns några andra metoder.

– Ingen kontrollerar om det finns djurfria eller skonsammare alternativ. Forskarna gör det inte och inte heller nämnden. Resultaten är att det släpps igenom försök år efter år som kunde ha gjorts på ett mycket skonsammare sätt, säger Inge Skog, som representerar Djurens Rätt i den etiska nämnden i Malmö/Lund

Enligt Karin Gabrielson Morton är det många försök som inte går att byta ut mot djurfria och hon menar därför att man behöver börja i en annan ände för att minska djurförsöken.

– Snarare än att titta på enskilda ansökningar, behöver vi ge forskare bättre verktyg. Man behöver se det i ett helikopterperspektiv, som en forskningstrategisk fråga. Det behövs informationsinsatser, utbildning och resurser för att utveckla nya metoder, det är det vi hört från andra länder när vi frågat forskare om hur de vill hitta nya vägar, säger Gabrielson Morton.

För att förstärka djurskyddet meddelade den borgerliga regeringen i april 2012 att en ny central etisk nämnd skulle inrättas.

– Den nya centrala djurförsöksetiska nämnden förstärker djurskyddet vid djurförsök och bidrar till ökad kompetens vid etisk bedömning av djur i försöksverksamhet, sa Eskil Erlandsson (C) då, i ett uttalande på regeringens hemsida.

Nu är den centrala nämnden på plats sedan januari 2013, men det är bara de som ansöker om att göra djurförsök som får överklaga till nämnden, att överklaga i djurens talan är inte tillåtet.

Karin Gabrielson Morton säger att det sällan sker etiska diskussioner i de etiska nämnderna.

– Det blir ofta tekniska diskussioner om vad man kan göra bättre eller frågor om varför just den här djurarten, men en etisk diskussion där man väger lidande mot användningen av försöker sker sällan, trots att det heter etisk nämnd. Nämndernas ledamöter har inte beredskap för en sådan diskussion, det är få som har kompetens i etik, säger hon.

Nytt för i år är dock att den centrala nämnden kommer börja utreda de mest plågsamma djurförsöken i efterhand, när försöken är färdiga. Syftet är inte att stämpla försök som bra eller dåliga, utan att hitta möjligheter till förbättring.

– Det kan få effekter på planeringen för djurförsöksverksamhet, säger Karin Gabrielson Morton.

Fakta: 

6 aktuella djurförsök:

1) Råttor som ges energidryck och alkohol (Uppsala)

2) 50 000 genmanipulerade möss, där nio ansökningar slagits ihop i en (Stockholm)

3) Toxicitetstester på hundar (Göteborg)

4) Fixering av suggor, de försök som nyligen prövats och diskuterats i media (Malmö/Lund)

5) Råttor som får hälsensn avskuren och hängs upp i svansen för att studera läkning av senor, försök som har pågått i tio år (Linköping)

6) Råttor som injiceras med nikotin (Göteborg)

Källa: Djurens Rätt

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen